Algemene Ledenvergadering (20-04-2022)

Hierbij nodigen wij je uit voor de (vanwege corona uitgestelde) 43e Algemene Ledenvergadering (ALV) van atletiekvereniging Statina. Deze wordt gehouden op woensdag 20 april 2022 vanaf 20.00 uur in de kantine van ons clubhuis.

LET OP! In verband met de nog steeds grote aantallen mensen met corona verzoeken wij u bij de bekende klachten thuis te blijven.

Voor, tijdens en na de ALV zal er thee en koffie worden geschonken.

De ALV is toegankelijk voor alle leden. Leden jonger dan 16 jaar mogen zelf niet stemmen, maar kunnen worden vertegenwoordigd door hun wettelijk vertegenwoordiger. De ALV is het belangrijkste orgaan van de vereniging: Stelt het beleid vast, gaat over de financiën, keurt investeringen goed, rekent het bestuur af en bepaalt de toekomst van Statina. In de ALV legt het bestuur verantwoording af en vraagt het akkoord voor plannen. Het is dus belangrijk dat de leden aanwezig zijn, zodat er draagvlak is voor het beleid en de uitvoering ervan geaccordeerd kan worden.

De agenda voor deze ALV luidt als volgt (voor bijlagen zie 'Downloads'):

 1. Opening en welkom
 2. Verkiezing pluimen – bijlage 1
  In verband met een jaar van opnieuw veel beperkingen i.v.m. corona is besloten om dit jaar voor een aangepaste versie van de verkiezing te gaan en uitsluitend de Statinapluim uit te reiken. Dit agendapunt komt weer terug in zijn oude vorm tijdens de eerstvolgende ALV waarna we weer een enigszins normaal sportief jaar hebben beleefd.
 3. Binnengekomen stukken en/of mededelingen
 4. Uitreiking Statinapluim (zie de toelichting bij agendapunt 2)
 5. Notulen van de ALV van 13 september 2021 - bijlage 2
 6. Jaarverslag 2021 - bijlage 3
 7. Financieel jaarverslag 2021 - bijlage 4
 8. Verslag kascontrolecommissie - bijlage 5
 9. Begroting 2022 - bijlage 4
 10. Verkiezing bestuursleden (zie onderstaande toelichting)
 11. Verkiezing leden kascontrolecommissie (zie onderstaande toelichting)
 12. Rondvraag
 13. Sluiting

Graag tot ziens op woensdag 20 april aanstaande!

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van atletiekvereniging Statina,
Hélène van de Giessen - voorzitter
Bert van Oostrum – penningmeester
Hessel Baauw - secretaris
Ine van Berkel - algemeen bestuurslid
Nelleke Koppelaar - algemeen bestuurslid
Natasja Lockhorst - algemeen bestuurslid
Jeroen Gutte - algemeen bestuurslid

Toelichting op agendapunt 10:
Het bestuur is altijd op zoek naar versterking en vooral naar nieuwe leden voor diverse commissies! Wie meldt zich aan? Het bestuur (her)verdeelt in de eerstvolgende bestuursvergadering na de ALV de taken en deelt die taakverdeling mee aan alle leden (artikel 8.3 van de statuten).

Voorstel samenstelling bestuur:

huidig bestuur aftredend in herkiesbaar voorstel nieuw bestuur
Hélène van de Giessen 2022 JA JA
Bert van Oostrum 2023 JA JA
Hessel Baauw 2022 JA JA
Ine van Berkel 2022 NEE NEE
Nelleke Koppelaar 2022 NEE NEE
Natasja Lockhorst 2022 JA JA
Jeroen Gutte 2022 JA JA

Toelichting op agendapunt 11:
Aftredend kascontrolecommissielid Mark Ramondt is niet herkiesbaar. Wie komt de kascontrolecommissie versterken?

Samenstelling kascontrolecommissie:

huidig lid aftredend herkiesbaar
Mark Ramondt 2022 NEE
Arna Vliegen-Verschure 2023  JA
Jaap Glavimans (reserve)    

Downloads:

Nieuws Overzicht