Algemene Ledenvergadering | 22-03-2024

Hierbij nodigen wij je uit voor de 45e Algemene Ledenvergadering (ALV) van Atletiekvereniging Statina. Deze wordt gehouden op vrijdag 22 maart 2024 vanaf 20.00 uur in de kantine van ons clubhuis.

Voor en tijdens de ALV zal thee en koffie worden geschonken en na afloop van de vergadering nodigen wij je uit voor een gezellige borrel.

De ALV is toegankelijk voor alle leden. Leden jonger dan 16 jaar mogen zelf niet stemmen, maar kunnen worden vertegenwoordigd door hun wettelijk vertegenwoordiger. De ALV is het belangrijkste orgaan van de vereniging: Stelt het beleid vast, gaat over de financiën, keurt investeringen goed, rekent het bestuur af en bepaalt de toekomst van Statina. In de ALV legt het bestuur verantwoording af en vraagt het akkoord voor plannen. Het is dus belangrijk dat de leden aanwezig zijn, zodat er draagvlak is voor het beleid en de uitvoering ervan geaccordeerd kan worden.

De agenda voor deze ALV luidt als volgt (voor bijlagen zie 'Downloads'):

 1. Opening en welkom
 2. Binnengekomen stukken en/of mededelingen
 3. Notulen van de ALV van 31-03-2023 (concept) - bijlage 1
 4. Jaarverslag 2023 (concept) - bijlage 2
 5. Financieel jaarverslag 2023 (concept) - bijlage 3
 6. Verslag kascontrolecommissie - bijlage 4
 7. Begrotingen 2024-2026 (concept) - bijlage 5
 8. Verkiezing bestuursleden (zie onderstaande toelichting)
 9. Verkiezing leden kascontrolecommissie (zie onderstaande toelichting)
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

Graag tot ziens op vrijdag 22 maart aanstaande!

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van Atletiekvereniging Statina,
Jeroen Gutte - voorzitter
Bert van Oostrum – penningmeester
Hessel Baauw - secretaris
Natasja Lockhorst - algemeen bestuurslidToelichting op agendapunt 8:
Het bestuur is altijd op zoek naar versterking en vooral naar nieuwe leden voor diverse commissies! Wie meldt zich aan? Het bestuur (her)verdeelt in de eerstvolgende bestuursvergadering na de ALV de taken en deelt die taakverdeling mee aan alle leden (artikel 8.3 van de statuten).

Voorstel samenstelling bestuur:

huidig bestuur aftredend in herkiesbaar voorstel nieuw bestuur
Jeroen Gutte 2025   JA
Bert van Oostrum 2026   JA
Hessel Baauw 2025   JA
Natasja Lockhorst 2025   JA

Toelichting op agendapunt 9:
Samenstelling kascontrolecommissie:

lid aftredend herkiesbaar
Arna Vliegen-Verschure 2024  NEE
Brigitte Beijer-de Wit 2027  
Jaap Glavimans 2025  
Frank Hordijk (reserve)    

Downloads:

Nieuws Overzicht