Algemene Ledenvergadering (13-09-2021)

Hierbij nodigen wij je uit voor de (vanwege corona uitgestelde) 42e Algemene Ledenvergadering (ALV) van atletiekvereniging Statina. Deze wordt gehouden op maandag 13 september 2021 vanaf 20.00 uur in de kantine van ons clubhuis.

LET OP!
In verband met corona en de beperkte ruimte in het clubgebouw kan helaas slechts een maximum aantal van 23 leden de ALV bezoeken. Zij dienen zich vooraf aan te melden via DIT AANMELDFORMULIER. Aan gezinnen met meer dan één verenigingslid verzoeken wij slechts één van de gezinsleden aan te melden. Zodra het maximum aantal van 23 personen is bereikt, wordt het aanmeldformulier gesloten. Ben je alsnog verhinderd? Laat het ons dan zo spoedig mogelijk weten op bestuur@statina.nl!

Voor, tijdens en na de ALV zal geen thee/koffie (of iets anders) worden geschonken.

De ALV is toegankelijk voor alle leden. Leden jonger dan 16 jaar mogen zelf niet stemmen, maar kunnen worden vertegenwoordigd door hun wettelijk vertegenwoordiger. De ALV is het belangrijkste orgaan van de vereniging: Stelt het beleid vast, gaat over de financiën, keurt investeringen goed, rekent het bestuur af en bepaalt de toekomst van Statina. In de ALV legt het bestuur verantwoording af en vraagt het akkoord voor plannen. Het is dus belangrijk dat de leden aanwezig zijn, zodat er draagvlak is voor het beleid en de uitvoering ervan geaccordeerd kan worden.

De agenda voor deze ALV luidt als volgt (voor bijlagen zie 'Downloads'):

 1. Opening en welkom
 2. Verkiezing pluimen - VERVALLEN
  In verband met het maximum aantal leden dat wordt toegelaten tot de ALV, waardoor niet iedereen de mogelijkheid heeft om deel te nemen aan de stemming, worden tijdens deze ALV geen pluimen uitgereikt. Dit agendapunt komt terug tijdens de eerstvolgende ALV waar geen maximum aantal aanwezige leden geldt.
 3. Binnengekomen stukken en/of mededelingen
 4. Uitreiking pluimen - VERVALLEN
  Zie de toelichting bij agendapunt 2!
 5. Notulen van de ALV van 21 september 2020 - bijlage 1
 6. Jaarverslag 2020 - bijlage 2
 7. Financieel jaarverslag 2020 - bijlage 3
 8. Verslag kascontrolecommissie - bijlage 4
 9. Begroting 2021 - bijlage 3
 10. Verkiezing bestuursleden (zie onderstaande toelichting)
 11. Verkiezing leden kascontrolecommissie (zie onderstaande toelichting)
 12. Voorstel wijziging opschortingsregeling (zie onderstaande toelichting)
 13. Voorstel wijziging statuten (zie onderstaande toelichting en bijlage 5)
 14. Rondvraag
 15. Sluiting

Toelichting op agendapunt 10:
Het bestuur is op zoek naar een secretaris! Wie meldt zich aan? Het bestuur (her)verdeelt in de eerstvolgende bestuursvergadering na de ALV de taken en deelt die taakverdeling mee aan alle leden (artikel 7.3 van de statuten).

Voorstel samenstelling bestuur:

naam huidig bestuur aftredend in 2021 herkiesbaar voorstel nieuw bestuur aftredend in
Hélène van de Giessen JA     JA 2022
Bert van Oostrum JA     JA 2023
Ine van Berkel JA     JA 2022
Nelleke Koppelaar

JA

    JA 2022
Natasja Lockhorst JA     JA 2022
Hessel Baauw JA     JA 2022
Jeroen Gutte JA     JA 2022

Toelichting op agendapunt 11:
Aftredend kascontrolecommissielid Joan Naus is niet herkiesbaar. Wie komt de kascontrolecommissie versterken? Samenstelling kascontrolecommissie:

naam huidig lid aftredend herkiesbaar aftredend in
Joan Naus JA JA NEE 2021
Mark Ramondt JA     2022
Frank Hordijk (reserve) JA      

Toelichting op agendapunt 12:
Statina heeft in de contributieregeling een opschortingsregeling opgenomen en het bestuur stelt voor de tekst hiervan als volgt aan te passen:

 • Huidige tekst:
  'Het is mogelijk de contributie gedurende het jaar tijdelijk op te schorten, bijvoorbeeld bij een langdurige blessure of tijdens een lange reis. Voorwaarde hiervoor is dat de uitval minimaal 2 maanden moet zijn. Na maximaal 4 maanden wordt de incasso weer opgestart. Verzoeken voor opschorting dienen bij de penningmeester te worden ingediend.'
 • Voorstel nieuwe tekst:
  'Het is mogelijk de contributie gedurende het jaar tijdelijk op te schorten, bijvoorbeeld vanwege een langdurige blessure of een andere reden waardoor ongewild geen deelname aan de trainingen mogelijk is. Voorwaarde hiervoor is dat de uitval tenminste twee maanden aaneengesloten moet zijn. Per kalenderjaar dienen tenminste drie maanden contributie betaald te worden, waaronder januari inclusief de bijdrage aan de Atletiekunie en, indien van toepassing, de wedstrijdlicentie. Een verzoek tot opschorting moet bij de penningmeester worden ingediend.'

Toelichting op agendapunt 13:
De statuten van Statina zijn sterk verouderd en daarnaast is op 1 juli 2021 de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) in werking getreden. De WBTR is bedoeld om bestuur en toezicht van verenigingen en stichtingen te verbeteren. Er zijn regels opgesteld over taken, bevoegdheden, verplichtingen en aansprakelijkheid. De overheid wil met de wet voorkomen dat wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, zelfverrijking, misbruik van posities en andere ongewenste activiteiten verenigingen en stichtingen schaden.

Graag tot 13 september aanstaande!

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van atletiekvereniging Statina,
Hélène van de Giessen - voorzitter
Bert van Oostrum - penningmeester
Ine van Berkel - algemeen bestuurslid
Nelleke Koppelaar - algemeen bestuurslid
Natasja Lockhorst - algemeen bestuurslid
Hessel Baauw - algemeen bestuurslid
Jeroen Gutte - algemeen bestuurslid

Downloads:

Nieuws Overzicht