Contributieregeling

Geldig van 1 januari tot en met 31 december 2024

Automatische incasso
Om de werkzaamheden te minimaliseren worden de contributie, de bondscontributie, het inschrijfgeld, donateursgelden, de kosten van een (eventuele) wedstrijdlicentie en inschrijfgelden voor wedstrijden (bij inschrijving via het wedstrijdsecretariaat) per incasso geïnd. De geïncasseerde bedragen worden gestort op rekening:

NL19 RABO 0110 4280 05 ten name van AV Statina te Culemborg

Bij niet tijdige betaling van het maandelijks verschuldigde bedrag wordt per keer € 1,50 aanmaningskosten in rekening gebracht.

Contributiebedragen
De hoogte van het contributiebedrag hangt af van het geboortejaar:

GEBOORTEJAAR CATEGORIE MAANDBEDRAG
2013 en jonger pupillen € 9,30
2012 t/m 2005 junioren € 11,10
2004 en ouder senioren en masters € 12,60

Inschrijfgeld voor nieuwe leden
Het inschrijfgeld voor nieuwe leden, nieuwe donateurs en nieuwe studentenleden bedraagt € 15,00. Dit wordt tegelijk met de allereerste contributiebetaling geïncasseerd.

Bondscontributie
Met ingang van 1 januari 2020 is de bondscontributie (een bedrag per lid dat Statina aan de Atletiekunie moet betalen) geen onderdeel meer van het maandbedrag, maar wordt deze jaarlijks in januari geïncasseerd. De bondscontributie bedraagt in 2024:

GEBOORTEJAAR CATEGORIE JAARBEDRAG
2013 en jonger pupillen € 17,50
2012 t/m 2005 junioren € 18,50
2004 en ouder senioren en masters € 20,00

Extra trainingen op zaterdag en/of zondag
Een aantal leden neemt op zaterdagen deel aan extra trainingen van zogenaamde specialisatie-/wedstrijdgroepen, een aanvulling op de twee standaard doordeweekse trainingen. Voor deelname aan deze zaterdagtrainingen wordt een extra bedrag van € 2,70 per maand in rekening gebracht. Daarnaast bestaat voor een aantal leden, die aan bepaalde voorwaarden voldoen, de mogelijkheid om op zondagochtend op de baan te trainen en ook hiervoor wordt een extra bedrag van € 2,70 per maand in rekening gebracht. Deze extra bijdragen worden maandelijks vooraf tegelijk met de normale contributie geïncasseerd. Gastleden (waarmee leden bedoeld worden die ook lid zijn van een andere atletiekvereniging die zorgt voor lidmaatschap van en afdracht aan de Atletiekunie) die alleen deelnemen aan de trainingen van de specialisatie-/wedstrijdgroepen op zaterdag betalen maandelijks € 5,40 contributie.

Studenten
Voor studenten die buiten Culemborg uitwonend zijn geldt een speciaal studententarief. Op deze wijze hebben leden die studeren de gelegenheid toch af en toe mee te trainen en contact te houden met Statina. Het studententarief bedraagt € 19,05 per jaar (exclusief de bondscontributie die jaarlijks in januari wordt geïncasseerd). Studenten zijn automatisch lid van de Atletiekunie. Indien gewenst kan een wedstrijdlicentie worden aangevraagd. De kosten van een studentenlidmaatschap worden jaarlijks in januari in zijn geheel geïncasseerd. Raadpleeg voor meer info en aanmelding de penningmeester.

Donateurschap
Het donateurschap van Statina kost € 19,05 per jaar (exclusief de bondscontributie die jaarlijks in januari wordt geïncasseerd). Donateurs zijn automatisch lid van de Atletiekunie. Zij mogen niet meetrainen, maar indien gewenst kan wel een wedstrijdlicentie worden aangevraagd. De kosten van het donateurschap worden jaarlijks in januari in zijn geheel geïncasseerd. Raadpleeg voor meer info en aanmelding de penningmeester.

Korting op de contributie
Wanneer binnen een gezin meer dan twee gezinsleden lid zijn van Statina, wordt slechts van de twee oudste gezinsleden de volledige contributie geheven. De overige gezinsleden betalen 50% van het voor hen geldende bedrag. De korting geldt niet voor het inschrijfgeld, de bondscontributie, donateursgelden, het studententarief, de kosten van een (eventuele) wedstrijdlicentie en inschrijfgelden voor wedstrijden.

Automatische jaarlijkse verhoging vanaf 1 januari 2015
Vanaf 1 januari 2015 wordt de contributie jaarlijks verhoogd conform de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de Consumentenprijsindex (CPI), reeks CPI-alle huishoudens (2006 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), waarbij het maandelijkse contributiebedrag op 5 eurocent naar boven wordt afgerond.

Wedstrijdlicentie
Voor het deelnemen aan officiële wedstrijden is een wedstrijdlicentie van de Atletiekunie verplicht. De licentie kan door u schriftelijk of per e-mail worden aangevraagd bij de penningmeester. De kosten van een wedstrijdlicentie bedragen in 2024:

GEBOORTEJAAR CATEGORIE JAARBEDRAG
2013 en jonger pupillen € 9,50
2012 t/m 2005 junioren € 16,90
2004 en eerder senioren en masters € 27,00

Met ingang van 1 april 2014 is de wedstrijdlicentie voor nieuwe pupillen en junioren verplicht. De kosten van een wedstrijdlicentie worden jaarlijks in januari in zijn geheel geïncasseerd (bij nieuwe leden bij aanvang van het lidmaatschap).

Inschrijfgelden bij deelname aan wedstrijden
Bij inschrijving voor wedstrijden via het wedstrijdsecretariaat van Statina worden de inschrijfgelden per incasso geïnd. Zie ook onder het kopje ‘Automatische incasso’.

Opschorten van de contributie
Het is mogelijk de contributie gedurende het jaar tijdelijk op te schorten, bijvoorbeeld vanwege een langdurige blessure of een andere reden waardoor ongewild geen deelname aan de trainingen mogelijk is. Voorwaarde hiervoor is dat de uitval tenminste twee maanden aaneengesloten moet zijn. Per kalenderjaar dienen tenminste drie maanden contributie betaald te worden, waaronder januari inclusief de bijdrage aan de Atletiekunie en, indien van toepassing, de wedstrijdlicentie. Een verzoek tot opschorting moet bij de penningmeester worden ingediend.

Opzegtermijn
De opzegtermijn bedraagt één kalendermaand. Dat houdt in dat u vanaf het moment van opzeggen nog de contributie van de lopende maand en de volgende maand verschuldigd bent. Eventueel te veel betaalde bedragen worden met u verrekend.