Algemene Ledenvergadering (21-09-2020)

Hierbij nodigen wij je uit voor de (vanwege corona uitgestelde) 41e Algemene Ledenvergadering (ALV) van atletiekvereniging Statina. Deze wordt gehouden op maandag 21 september 2020 vanaf 20.00 uur in de kantine van ons clubhuis.

LET OP!
In verband met corona en de beperkte ruimte in het clubgebouw kan helaas slechts een maximum aantal van 23 leden de ALV bezoeken. Zij dienen zich vooraf aan te melden via DIT AANMELDFORMULIER. Aan gezinnen met meer dan één verenigingslid verzoeken wij slechts één van de gezinsleden aan te melden. Zodra het maximum aantal van 23 personen is bereikt, wordt het aanmeldformulier gesloten. Ben je alsnog verhinderd? Laat het ons dan zo spoedig mogelijk weten op bestuur@statina.nl!

Voor, tijdens en na de ALV zal geen thee/koffie (of iets anders) worden geschonken.

De ALV is toegankelijk voor alle leden. Leden jonger dan 16 jaar mogen zelf niet stemmen, maar kunnen worden vertegenwoordigd door hun wettelijk vertegenwoordiger. De ALV is het belangrijkste orgaan van de vereniging: Stelt het beleid vast, gaat over de financiën, keurt investeringen goed, rekent het bestuur af en bepaalt de toekomst van Statina. In de ALV legt het bestuur verantwoording af en vraagt het akkoord voor plannen. Het is dus belangrijk dat de leden aanwezig zijn, zodat er draagvlak is voor het beleid en de uitvoering ervan geaccordeerd kan worden.

De agenda voor deze ALV luidt als volgt (voor bijlagen zie 'Downloads'):

 1. Opening en welkom
 2. Verkiezing pluimen - VERVALLEN
  In verband met het maximum aantal leden dat wordt toegelaten tot de ALV, waardoor niet iedereen de mogelijkheid heeft om deel te nemen aan de stemming, worden tijdens deze ALV geen pluimen uitgereikt. Dit agendapunt komt terug tijdens de eerstvolgende ALV waar geen maximum aantal aanwezige leden geldt.
 3. Binnengekomen stukken en/of mededelingen
 4. Uitreiking pluimen - VERVALLEN
  Zie de toelichting bij agendapunt 2!
 5. Notulen van de ALV van 11 maart 2019 - bijlage 1
 6. Jaarverslag 2019 - bijlage 2
 7. Financieel jaarverslag 2019 - bijlage 3
 8. Verslag kascontrolecommissie - bijlage 4
 9. Begroting 2020 - bijlage 3
 10. Verkiezing bestuursleden (zie onderstaande toelichting)
 11. Verkiezing leden kascontrolecommissie (zie onderstaande toelichting)
 12. Rondvraag
 13. Sluiting

Toelichting op agendapunt 10:
Aftredend bestuurslid in verband met einde mandaat: Bert van Oostrum. Bert is herkiesbaar. Verder heeft gedurende het afgelopen jaar Jord Visser vanwege andere drukke bezigheden het bestuur verlaten. Het bestuur (her)verdeelt in de eerstvolgende bestuursvergadering na de ALV de taken en deelt die taakverdeling mee aan alle leden (artikel 7.3 van de statuten).

Voorstel samenstelling bestuur:

naam huidig bestuur aftredend in 2020 herkiesbaar voorstel nieuw bestuur aftredend in
Hélène van de Giessen JA     JA 2022
Bert van Oostrum JA JA JA JA 2023
Ine van Berkel JA     JA 2022
Nelleke Koppelaar

JA

    JA 2022
Natasja Lockhorst JA     JA 2022
Hessel Baauw JA     JA 2022
Jeroen Gutte JA     JA 2022

Toelichting op agendapunt 11:
Samenstelling kascontrolecommissie:

naam huidig lid aftredend herkiesbaar aftredend in
Joan Naus JA JA JA 2021
Mark Ramondt JA     2022
Frank Hordijk (reserve) JA      

 Graag tot 21 september aanstaande!

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van atletiekvereniging Statina,
Hélène van de Giessen - voorzitter
Bert van Oostrum - penningmeester
Ine van Berkel - algemeen bestuurslid
Nelleke Koppelaar - algemeen bestuurslid
Natasja Lockhorst - algemeen bestuurslid
Hessel Baauw - algemeen bestuurslid
Jeroen Gutte - algemeen bestuurslid

Downloads:

Nieuws Overzicht