Algemene Ledenvergadering (31-03-2023)

Hierbij nodigen wij je uit voor de 44e Algemene Ledenvergadering (ALV) van atletiekvereniging Statina. Deze wordt gehouden op vrijdag 31 maart 2023 vanaf 20.00 uur in de kantine van ons clubhuis.

Voor en tijdens de ALV zal thee en koffie worden geschonken en na afloop van de vergadering nodigen wij je uit voor een gezellige borrel.

De ALV is toegankelijk voor alle leden. Leden jonger dan 16 jaar mogen zelf niet stemmen, maar kunnen worden vertegenwoordigd door hun wettelijk vertegenwoordiger. De ALV is het belangrijkste orgaan van de vereniging: Stelt het beleid vast, gaat over de financiën, keurt investeringen goed, rekent het bestuur af en bepaalt de toekomst van Statina. In de ALV legt het bestuur verantwoording af en vraagt het akkoord voor plannen. Het is dus belangrijk dat de leden aanwezig zijn, zodat er draagvlak is voor het beleid en de uitvoering ervan geaccordeerd kan worden.

De agenda voor deze ALV luidt als volgt (voor bijlagen zie 'Downloads'):

 1. Opening en welkom
 2. Pluimen vervallen
  Omdat iedere atleet en elke vrijwilliger een pluim verdient, en het fenomeen 'pluimen' de afgelopen jaren al niet erg leefde binnen de vereniging, heeft het bestuur besloten te stoppen met het uitreiken van de Statinapluim, de Atletiekpluim en de Jeugdatletiekpluim.
 3. Binnengekomen stukken en/of mededelingen
 4. Notulen van de ALV van 20-04-2022 - bijlage 1
 5. Jaarverslag 2022 - bijlage 2
 6. Financieel jaarverslag 2022 - bijlage 3
 7. Verslag kascontrolecommissie - bijlage 4
 8. Begroting 2023 - bijlage 3
 9. Verkiezing bestuursleden (zie onderstaande toelichting)
 10. Verkiezing leden kascontrolecommissie (zie onderstaande toelichting)
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

Graag tot ziens op vrijdag 31 maart aanstaande!

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van atletiekvereniging Statina,
Jeroen Gutte - voorzitter a.i.
Bert van Oostrum – penningmeester
Hessel Baauw - secretaris
Natasja Lockhorst - algemeen bestuurslid

Toelichting op agendapunt 10:
Het bestuur is altijd op zoek naar versterking en vooral naar nieuwe leden voor diverse commissies! Wie meldt zich aan? Het bestuur (her)verdeelt in de eerstvolgende bestuursvergadering na de ALV de taken en deelt die taakverdeling mee aan alle leden (artikel 8.3 van de statuten).

Voorstel samenstelling bestuur:

huidig bestuur aftredend in herkiesbaar voorstel nieuw bestuur
Jeroen Gutte 2025 JA JA
Bert van Oostrum 2023 JA JA
Hessel Baauw 2025 JA JA
Natasja Lockhorst 2025 JA JA

Toelichting op agendapunt 11:
Samenstelling kascontrolecommissie:

huidig lid aftredend herkiesbaar
Arna Vliegen-Verschure 2023  JA
Jaap Glavimans 2024 JA
Frank Hordijk (reserve)    

Downloads:

Nieuws Overzicht